Dé coach voor meer energie!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Leefstijl voor jou

 1. Algemeen
  Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

1.1. Leefstijl voor jou: Penny Leegwater-Hulzebosch, handelend onder de naam Leefstijl voor jou, gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73335126.

1.2. Klant: de partij die gebruikt maakt van de aangeboden diensten van Leefstijl voor jou.

1.3. Partijen: Leefstijl voor jou en de klant samen.

1.4. Consument: een klant die tevens individu is en die als privé persoon handelt.

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Leefstijl voor jou.

2.2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

2.3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 1. Bedrijfsomschrijving

3.1. Leefstijl voor jou richt zich op coaching van individuen die niet lekker in hun vel zitten, futloos zijn, burn-out zijn.

 1. Prijzen

4.1. Alle prijzen die Leefstijl voor jou hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

4.2. Alle prijzen die Leefstijl voor jou hanteert voor haar diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Leefstijl voor jou te allen tijde wijzigen.

4.3. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Leefstijl voor jou prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

4.4. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Leefstijl voor jou op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 1. Betaling

5.1. Bij aanvang van het coachingstraject dient de betaling op rekening van Leefstijl voor jou te zijn bijgeschreven.

5.2. Bij niet tijdige betaling behoudt Leefstijl voor jou zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.

5.3. De klant heeft geen recht om te verrekenen of op te schorten.

5.4. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Leefstijl voor jou, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Leefstijl voor jou te betalen.

 1. Duur en beëindiging

6.1. De duur van het coachingstraject kan te allen tijde met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd.

6.2. Beëindiging van het traject kan eenzijdig plaatsvinden door de klant indien hij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

6.3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant, is geen restitutie van betaling mogelijk.

 1. Verzetten van afspraken

7.1. De klant dient binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak de afspraak te annuleren. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

7.2. Leefstijl voor jou behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet haar uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

8.1. Leefstijl voor jou voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Leefstijl voor jou heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

8.2. Leefstijl voor jou heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

8.3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van de afgesproken prijs.

 1. Informatieverstrekking door klant

9.1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Leefstijl voor jou.

9.2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niets anders voortvloeit.

9.3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Leefstijl voor jou de betreffende bescheiden.

9.4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Leefstijl voor jou redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

 1. Geheimhouding en privacy

10.1. Gesprekken tussen Leefstijl voor jou en de klant worden als vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit is medegedeeld door de klant of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2. Leefstijl voor jou zal zowel tijdens als na de afloop van de overeenkomst met de klant alle gegevens en vertrouwelijke gesprekken, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

 1. Recht op ontbinding

11.1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Leefstijl voor jou toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

11.2. Is de nakoming van de verplichtingen door Leefstijl voor jou niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Leefstijl voor jou in verzuim is.

11.3. Leefstijl voor jou heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Leefstijl voor jou kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 1. Aansprakelijkheid

12.1. Leefstijl voor jou is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

12.2. De aansprakelijkheid van Leefstijl voor jou is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.3. Leefstijl voor jou is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens het coachingstraject. De klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

12.4. Leefstijl voor jou is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook.

 1. Vervaltermijn

13.1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Leefstijl voor jou, vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijk direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. Vrijwaring

14.1. De klant vrijwaart Leefstijl voor jou tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Leefstijl voor jou geleverde diensten.

 1. Overmacht

15.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Leefstijl voor jou in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Leefstijl voor jou kan worden toegerekend in een van de wil van Leefstijl voor jou onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Leefstijl voor jou kan worden verlangd.

15.2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituaties worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; overheidsmaatregelen; onvoorziene vervoersproblemen en ziekte.

15.3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Leefstijl voor jou één of meer verplichtingen naar haar klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Leefstijl voor jou er weer aan kan voldoen.

15.4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

15.5. Leefstijl voor jou is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 1. Wijziging algemene voorwaarden

16.1. Leefstijl voor jou is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

16.3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Leefstijl voor jou zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

16.4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 1. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

17.1. Wanneer één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

17.2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Leefstijl voor jou bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Leefstijl voor jou is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

Scroll naar top
Leefstijl voor jou draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders